You are here

Шинэ хувилбарууд

СУРГУУЛИАС ГАДУУР БЭЛГИЙН ЦОГЦ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ

Нийтлэл

Өнөөдөр дэлхий дахинд түүхэндээ хамгийн олон тооны залуучууд амьдарч байна. Тэдний эрүүл мэнд, боловсролд хөрөнгө оруулсанаар засгийн газрууд залуучуудын нийгмийн оролцоо, сайн сайхан байдлыг хангаж, нөөц бололцоогоо бүрэн дайчлахад нь тусалж чадна. Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын аль алинд нь хамаарах бэлгийн цогц боловсрол (БЦБ) нь эрүүл мэнд, жендэрийн тэгш байдлыг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой. Энэ нь залуучуудад эрүүл саруул амьдарч, бусадтай эрүүл, зөв зохистой харьцах ур чадвар олгож, тэдэнд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндтэй холбоотой амьдралын чухал шийдвэр гаргахад тусална.

Бүрэн тойм

Infographics - Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017

Баримт бичгийн хуудас

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа - 2017

Бүрэн тойм

Монгол улсад ЖСХ-тэй тэмцэх нь төслийн 1-р шатны АМЖИЛТЫН НОМ

Техникийн тайлан ба баримт бичиг

Жендэрт Суурилсан Хүчирхийлэл (ЖСХ) гэдэг нь хүмүүний хүйс болон жендэрийн талаарх уламжлалт хэвшмэл ойлголтоос (стереотип) үүдсэн буруу ташаа ойлголт, төсөөлөл, нийгмийн хэм хэмжээ, хүлээлт болон эрх мэдэл, хүчний тэнцвэргүй байдлаас улбаатай хүчирхийллийн аливаа үйлдлийг хэлнэ. ЖСХ нь хүний эрхийн хамгийн түгээмэл зөрчлүүдийн нэг бөгөөд үүний улмаас хүмүүсийн нийгэм, эдийн засаг болон улс төрийн эрх зөрчигдөж, бие махбодын, бэлгийн, сэтгэл зүйн хүчирхийллийн хохирогч болж, сэтгэл хангалуун амьдрах эрхээ эдлэх боломжгүй болдог. Мөн удаан хугацаанд үргэлжлэх биеийн болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн тоо томшгүй олон асуудлын шалтгаан болохоос гадна зарим ноцтой тохиолдолд хүний амь нас ч хохирох нь бий.

Бүрэн тойм

ДОТНЫ ХАМТРАГЧИЙН ЗҮГЭЭС ҮЙЛДСЭН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨРТӨГ, ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Техникийн тайлан ба баримт бичиг

Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл (ОЭЭХ) нь дэлхий дахинаа буурахгүй, амь бөхтэй
оршсоор байгаа ноцтой, адармаатай асуудал бөгөөд нийгэмд газар авсан энэ асуудлыг устгах
зорилтыг Тогтвортой хөгжлийн 5-р зорилтод (ТХЗ) тусгасан билээ. Охид эмэгтэйчүүдийн эсрэг
хүчирхийлэл нь хувь хүмүүсийн сэтгэлзүй, бие махбодод сөргөөр нөлөөлөөд зогсохгүй гэр бүл,
олон нийт, нийгэмд олон талын хор уршиг учруулдаг болохыг бид бүгд мэднэ. ОЭЭХ-ийн улмаас
нийгэм, эдийн засагт учирч буй хохирлын өртгийг тооцож, энэ талын мэдлэгийн хүрээг өргөжүүлж,
хүчирхийллийг шийдвэрлэхэд зориулсан төсвийг хуваарилахад шаардлагатай мэдээллээр шууд
хангах санаачлагууд сүүлийн үед өргөжиж байна.

Бүрэн тойм

Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх болох нь (Хүний эрхийн үндэсний байгууллагад зориулсан гарын авлага)

Нийтлэл

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс “Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх болох нь” НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссарын Газар, НҮБ-ын Хүн амын Сан, Данийн Хүний эрхийн Хүрээлэнгээс Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагад зориулан гаргасан гарын авлагыг НҮБ-ын Хүн амын сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хүний эрхийн хамгаалагч, төрийн албан хаагчид, сонирхогч бусад эрдэмтэн, судлаачдын хэрэгцээнд зориулан орчуулж, шинэчлэн боловсруулж хэвлүүлэв.

Бүрэн тойм

БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАРИМТЫН ХУУДАС - 2018

Нийтлэл

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-ыг Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны 19 дүгээр тогтоолоор батлав. Үүнд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд (НҮЭМ) ба эрхтэй холбоотой дараах зорилт, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тусгажээ.

Бүрэн тойм

ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НҮЦГЭН ҮНЭН: ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН - 2017

Нийтлэл

Хамтрагчтай байсан болон одоо хамтрагчтай байгаа эмэгтэйчүүдийн 57.9% нь бие махбодын, бэлгийн, сэтгэл санааны болон эдийн засгийн хүчирхийлэл, хянах зан үйл зэрэг хүчирхийллийн хэлбэрүүдээс аль нэгд нь юмуу эсвэл хэд хэдэн хэлбэрийн хүчирхийлэлд  амьдралдаа өртсөн байна. Мөн тэдний 31.2% нь бие махбодын болон / эсвэл бэлгийн хүчирхийэлд амьдралдаа өртжээ.

Бүрэн тойм

МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН 2017 ОНЫ ТАЙЛАН: “Бидний амжилтын жил!”

Нийтлэл

МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН 2017 ОНЫ ТАЙЛАН: “Бидний амжилтын жил!”

Бүрэн тойм

Дэлхийн хүн амын байдал 2016

Нийтлэл

State of the World Population 2016 /Дэлхийн хүн амын байдал 2016

Бүрэн тойм

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Нийтлэл

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн амын сан, Эрүүл мэнд, спортын яамны захиалгаар гүйцэтгэсэн “Монгол улс дахь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн эм, хэрэгсэл, эх барих, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн хүртээмжийн судалгаа”, "Гэр бүл төлөвлөлтийн чанарын судалгаа", “Монгол улс дахь гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж үйлчилгээний нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ” гэсэн гурван судалгааны дүнг танилцуулахад нэн таатай байна. Эдгээр судалгааг сүүлийн хоёр жилд тус тусад нь хийсэн хэдий ч гэр бүл төлөвлөлтийн тулгамдсан асуудлуудыг цогцоор нь шийдэх бололцоо олгох үүднээс нэгтгэн багцалсан юм.

Бүрэн тойм

Хуудаснууд