You are here

Шинэ хувилбарууд

Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх болох нь (Хүний эрхийн үндэсний байгууллагад зориулсан гарын авлага)

Нийтлэл

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс “Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх болох нь” НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд Комиссарын Газар, НҮБ-ын Хүн амын Сан, Данийн Хүний эрхийн Хүрээлэнгээс Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагад зориулан гаргасан гарын авлагыг НҮБ-ын Хүн амын сангийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хүний эрхийн хамгаалагч, төрийн албан хаагчид, сонирхогч бусад эрдэмтэн, судлаачдын хэрэгцээнд зориулан орчуулж, шинэчлэн боловсруулж хэвлүүлэв.

Бүрэн тойм

БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАРИМТЫН ХУУДАС - 2018

Нийтлэл

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-ыг Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны 19 дүгээр тогтоолоор батлав. Үүнд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд (НҮЭМ) ба эрхтэй холбоотой дараах зорилт, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тусгажээ.

Бүрэн тойм

ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН НҮЦГЭН ҮНЭН: ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН - 2017

Нийтлэл

Хамтрагчтай байсан болон одоо хамтрагчтай байгаа эмэгтэйчүүдийн 57.9% нь бие махбодын, бэлгийн, сэтгэл санааны болон эдийн засгийн хүчирхийлэл, хянах зан үйл зэрэг хүчирхийллийн хэлбэрүүдээс аль нэгд нь юмуу эсвэл хэд хэдэн хэлбэрийн хүчирхийлэлд  амьдралдаа өртсөн байна. Мөн тэдний 31.2% нь бие махбодын болон / эсвэл бэлгийн хүчирхийэлд амьдралдаа өртжээ.

Бүрэн тойм

МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН 2017 ОНЫ ТАЙЛАН: “Бидний амжилтын жил!”

Нийтлэл

МОНГОЛ ДАХЬ НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН 2017 ОНЫ ТАЙЛАН: “Бидний амжилтын жил!”

Бүрэн тойм

Дэлхийн хүн амын байдал 2016

Нийтлэл

State of the World Population 2016 /Дэлхийн хүн амын байдал 2016

Бүрэн тойм

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Нийтлэл

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн амын сан, Эрүүл мэнд, спортын яамны захиалгаар гүйцэтгэсэн “Монгол улс дахь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн эм, хэрэгсэл, эх барих, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн хүртээмжийн судалгаа”, "Гэр бүл төлөвлөлтийн чанарын судалгаа", “Монгол улс дахь гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж үйлчилгээний нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ” гэсэн гурван судалгааны дүнг танилцуулахад нэн таатай байна. Эдгээр судалгааг сүүлийн хоёр жилд тус тусад нь хийсэн хэдий ч гэр бүл төлөвлөлтийн тулгамдсан асуудлуудыг цогцоор нь шийдэх бололцоо олгох үүднээс нэгтгэн багцалсан юм.

Бүрэн тойм

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ГЭР БҮЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЧАНАРЫН СУДАЛГАА

Нийтлэл

Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүн амын сан, Эрүүл мэнд, спортын яамны захиалгаар гүйцэтгэсэн “Монгол улс дахь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн эм, хэрэгсэл, эх барих, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн хүртээмжийн судалгаа”, “Гэр бүл төлөвлөлтийн чанарын судалгаа”, “Монгол улс дахь гэр бүл төлөвлөлтийн тусламж үйлчилгээний нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ” гэсэн гурван судалгааны дүнг танилцуулахад нэн таатай байна. Эдгээр судалгааг сүүлийн хоёр жилд тус тусад нь хийсэн хэдий ч гэр бүл төлөвлөлтийн тулгамдсан асуудлуудыг цогцоор нь шийдэх бололцоо олгох үүднээс нэгтгэн багцалсан юм.

Бүрэн тойм

СУДАЛГААМОНГОЛ УЛС ДАХÜ ЖИРЭМСЛЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ОРЧИН ҮЕИЙН ЭМ, ХЭРЭГСЭЛ, ЭХ БАРИХЫН БА НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙН СУДАЛГААУлаанбаатар2015ÝÐ

Нийтлэл

“Монгол улс дахь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн эм, хэрэгсэл, эх барихын ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай эмийн хүртээмжийн судалгаа” нь жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн эм хэрэгслийн тасалдал эрс өссөнийг харууллаа. Хэрвээ 2013 онд сүүлийн 6 сарын хугацаанд жирэмслэхээс сэргийлэх эм хэрэгсэл тасалдаж байгаагүй эрүүл мэндийн багууллагын хувь хөдөө орон нутагт 79, нийслэлд 39% байсан бол, 2015 онд тэдгээрийн эзлэх хувь орон нутагт 10.8, нийслэлд тэг болж буурсан байлаа. Эм хэрэгслийн хангамж өсвөр үеийнхэн, залуучуудад ээлтэй клиникт мөн хомс байгаа нь охид, хөвгүүдийг бэлгийн замаар дамжих халдвар, хүсээгүй жирэмслэлтээс сэргийлэх боломжийг бууруулж байна.

Бүрэн тойм

2014 ОНЫ ТАЙЛАН

Жилийн тайлан

2014 ОНЫ ТАЙЛАН

Бүрэн тойм

Хуудаснууд