You are here

Дэлхийн хүн амын өдөр, 2014 он - "Залуучуудад хөрөнгө оруулалт хийх нь" C1 телевиз