БЭЛГИЙН БОЛОН НӨХӨН ҮРЖИХҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАРИМТЫН ХУУДАС - 2018

Хуудасны тоо: 16

Нийтлэх өдөр: 6-р сард 2018

Зохиогч: НҮБ-ын Хүн амын сан

Publisher: НҮБ-ын Хүн амын сан

“Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-ыг Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны 19 дүгээр тогтоолоор батлав. Үүнд бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд (НҮЭМ) ба эрхтэй холбоотой дараах зорилт, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тусгажээ.