You are here

1. Нөхөн үржихүйн эрхийг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг идэвхжүүлэх нь: бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийн ойлголт болон Дэлхий нийтээр хүрэх зорилт Нөхөн үржихүйн эрх хүний эрх болох нь Нөхөн үржихүйн эрхийн хэрэгжилтийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх нь Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг ойлгох нь Олон улсын өмнө хүлээх үүрэг амлалт -Түүхчилсэн тойм

2. Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллагын үндсэн чиг үүрэг Ажлын байрны бодлогыг үнэлэх болон байгууллагаа нөхөн үржихүйн эрхийн мэдрэмжтэй болгох нь Хүний эрхийн Үндэсний Байгууллага хууль тогтоомж, захиргааны зохицуулалтыг ашиглах нь Үндэсний хэмжээнд мониторинг хийж, үр дүнг тайлагнах нь Нөхөн үржихүйн эрхийн хэрэгжилтэд мониторинг хийх нь төр үүргээ хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг хянах арга хэрэгсэл мөн Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт нэгдэн орох нь Олон улсад тайлагнах нь Олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг, амлалт болон олон улсын хамтын ажиллагаа Хүний эрхийн боловсрол, судалгаа Иргэдийн боловсролыг дээшлүүлэх нь Гомдол шийдвэрлэх нь

3. Хүний эрхэд суурилсан хандлагаар нөхөн үржихүйн эрхийн хэрэгжилтийг дэмжих нь Хүний эрх түгээмэл, салшгүй, хуваагдашгүй, харилцан хамааралтай байх зарчим Тэгш байдлыг хангах, үл ялгаварлан гадуурхах зарчим Оролцоог хангах, тэгш хамруулах зарчим Хариуцлагыг өндөржүүлэх, хууль дээдлэх зарчим Хүрэлцээтэй, хүртээмжтэй, хүлээн зөвшөөрөхүйц, чанартай байх зарчим Хөгжлийн бодлого, төсөл, хөтөлбөрийг хүний эрхэд суурилсан хандлагаар төлөвлөн хэрэгжүүлэх нь

4. Нөхөн үржихүйн эрх болон бусад эрхийн харилцан хамаарал Үл ялгаварлан гадуурхах, тэгш хандах Амьд явах эрх Бие махбодын халдашгүй байх эрх Гэрлэх, гэр бүлтэй болох эрх Хувийн ба гэр бүлийн амьдрал халдашгүй байх эрх Мэдээлэл авах болон сурч боловсрох эрх Эрүүл мэнд дээд түвшинд хүрсэн байх эрх Шинжлэх ухааны ололт амжилтын үр шимийг хүртэх эрх Хавсралт: Нөхөн үржихүйн эрхтэй холбоотой Монгол Улсын хууль тогтоомж, эрх зүйн зохицуулалт